Posts Tagged 'travel'

ไปคันไซ ใช้ ICOCA ยังไงให้คุ้ม

ไปคันไซ ใช้ ICOCA ยังไงให้คุ้ม

ไปคันไซ กับการใช้ ICOCA ให้คุ้ม

ไป อาราชิยาม่า 2/2  เจอเมนูเด็ด เดินลงรถไฟเดินทะลุป่าไผ่  เข้าวัดเทนริวจิ เรื่อยไปยังริมแม่น้ำโฮซุกาวา (มีคลิป)

ไป อาราชิยาม่า 2/2 เจอเมนูเด็ด เดินลงรถไฟเดินทะลุป่าไผ่ เข้าวัดเทนริวจิ เรื่อยไปยังริมแม่น้ำโฮซุกาวา (มีคลิป)

ไป อาราชิยาม่า 2/2 เดินชิว จากป่าไผ่ วัดเทนริวจิ สู่ ริมแม่น้ำโฮซุกาวา (มีคลิป)